تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند

یروی انتظامی و شهرداری محترم،‌ جانبار هفتاد درصد با پلاک ویلچری هستم که در این خودرو زندگی می‌کنم، لطفاً با جرثقیل حمل نکنید.


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 1


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 2


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 3


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 4


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 5


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 6


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 7


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 8


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 9


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 10


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 11


تصویر جانبازی که در یک ماشین زندگی می کند - تصویر 12
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه